Home
|
Hulp & Scenarios

Hulp & Scenario's

Vind hier voorbeelden van best practices en antwoorden op je vragen

Best Practices

Elke situatie heeft natuurlijk haar eigen kenmerken. Wat in de ene situatie werkt, wil niet altijd in een andere situatie ook werken. Maar het kan wel een insteek zijn om het gesprek de juiste richting op te krijgen. Met andere woorden, we scheppen hiermee geen precedent: “Zij mochten het ook, dan moeten wij het toch mogen?”. Gebruik liever de voorbeelden om de dialoog met je projectteam aan te gaan. Komen jullie er samen niet uit en blijf je met vragen zitten? Stel deze dan op info@veiligwerkenopdevluchtstrook.nl

Hieronder staan de voorbeelden weergegeven van succesvolle projecten of acties.

GVO A15 asfaltonderzoek

Door het gedeeltelijk ontbreken van signalering is het niet mogelijk om de werkzaamheden met rijstrookonttrekkingen van de rijbaan te realiseren. De werkzaamheden op de vluchtstrook afschermen van het verkeer is als onrealistisch geclassificeerd. Vandaar dat de Hoofdaannemer en het Projectteam gekozen hebben voor een nachtafsluiting van in eerste instantie 4 nachten waarin de onderzoeken zonder langsrijdend verkeer kunnen worden uitgevoerd.

De vervolg vraag is hoe de verkeersmaatregelen dan veilig uitgevoerd kunnen worden. Een groot gedeelte van de omleidingsroute verloopt via de A59 waar de signalering ook ontbreekt. Daarnaast is de vraag gesteld of de fysieke belasting voor de “bordenzetters” wel afweegt tegen de korte duur van deze werkzaamheden. De reguliere omleiding over het hoofdwegennet moet volgen de CROW uitgevoerd worden met 171 borden.

Zowel de hoofdaannemer alsmede het projectteam konden zich in deze zienswijze vinden en is er een alternatief plan opgesteld. Hierin zijn de meeste borden vervangen door 14 tekstwagens en een aantal DRIPS van RWS[Kv3]. In dit geval worden de omleidingen niet aangegeven middels routeborden, maar wordt het verkeer via het hoofdwegennet afgewikkeld door middel van tekstwagens die op een veiligere wijze geplaatst worden. Op deze tekstwagens staan dan verwijzingen als “A59 richting Nijmegen dicht, Nijmegen volg A27 / A59 =>”.  

Voorafgaand aan de beslissing is er een uitgebreide dialoog gevoerd. Het alternatieve voorstel is niet conform de CROW 96a richtlijn zoals men in het (recente) verleden zouden hebben uitgevoerd. Het alternatieve voorstel is op basis van de arbeid hygiënische strategie en niet alle keuzes kunnen onderbouwt worden met cijfers of ervaringen. Om die reden is er ook een monitoringsplan opgesteld en zal de pilot worden geëvalueerd. Zo gauw de uitvoering en evaluatie is uitgevoerd gaan we de ervaringen delen op deze site.

Frequently asked questions

Ik dacht dat er vanaf 1 april 2024 niet meer op de vluchtstrook gewerkt zou worden?

Wij hebben 1 april als deadline gesteld om anders op de vluchtstrook te gaan werken. Het streven was om vanaf die datum ook concrete acties door te voeren die niet meer op de vluchtstrook zouden plaatsvinden. Dit vergt de nodige tijd. Rijkswaterstaat is momenteel aan het inventariseren welke items dat zouden kunnen zijn en wat de mogelijke consequenties zijn.

Vanaf wanneer moet de Arbeid hygiënische strategie worden toegepast?

In principe is dit al vanaf 2017 een verplichting maar heeft de branche altijd de CROW richtlijn als uitgangspunt genomen. Vanaf 1 april 2024 is men binnen Rijkswaterstaat ook op de hoogte van de verplichting van deze strategie. Wanneer je op de vluchtstrook moet werken en de bron is niet verwijdert en er is geen afscherming. Dan moet je het gesprek met het projectteam aan gaan en een afweging maken hoe de werkzaamheden wel veilig kunnen worden uitgevoerd. Immers de werkgever blijft verantwoordelijk voor een veilige werkplek.

Het projectteam gaat niet mee in mijn voorgestelde maatregel om niet meer op de vluchtstrook te werken. Wat moet ik doen?

Het kan zijn dat je door het toepassen van een extra maatregel wel veilig kan werken op de vluchtstrook, dan kan de keuze mogelijk niet op jouw oplossing vallen. Is er geen veiliger alternatief dan de door jou voorgestelde oplossing. Vraagt dan hoe het projectteam gedacht heeft de werkzaamheden veilig uit te voeren. Sta je niet achter de gekozen oplossing, dan kan je er voor kiezen om de werkzaamheden niet uit te voeren.

De kosten voor de gekozen veilige optie zijn hoger dan de oorspronkelijke kosten. Wat nu?

In eerste instantie kan je het bespreekbaar maken binnen het projectteam. Zeker wanneer de kosten significant afwijken. Is het een kleinere overschrijding dan zou dit geen “showstopper” mogen zijn. Immers de veiligheid van je personeel is wel wat waard. Maar bespreken maken moet altijd kunnen.

De extra maatregelen conform het statement worden afgewezen. Het verkeersloket wil alleen maatregelen conform de CROW goedkeuren. Moeten wij dat accepteren?

Voor 1 april 2024 hanteren de verschillende verkeersloketten een afwachtende houding inzake het aanvragen van extra maatregelen. In de nieuwe “richtlijn” van Rijkswaterstaat wordt die optie vanaf 1 april wel geboden, mits het uitvoerbaar is. In de “nabije toekomst” gaat het projectteam de arbeid hygiënische strategie beoordelen. Daar kan je ook de vraag stellen hoe zij dat zien indien je borden langs de weg moet plaatsen.

Ik merk nog maar weinig medewerking vanuit het projectteam / verkeersloket om te werken volgens de arbeid hygiënische strategie. Wat kan ik daar aan doen?

Zeker voor 1 april 2024 kan men binnen Rijkswaterstaat nog een wat afwachtende houding hebben. Men wacht daar op het vervolg vanuit de memo naar aanleiding van de marktconsulatie. Mocht je echt een situatie hebben die vraagt om meer aandacht dat kan je het verzoek bij het projectteam indienen om er een pilot van te maken. Zeker wanneer de activiteiten niet op een andere wijze veilig kunnen worden uitgevoerd. Geef de beschrijving van je pilot ook door aan deze site. Wij kunnen eventueel achter de schermen helpen. Tevens is het goed om als branche een overzicht van de pilots te hebben.